Stačí už jen vyplnit on-line přihlášku

Přihláška

Informace o oboru

Bakalářské studium oboru Manažerská informatika (MI) studijního programu Systémové inženýrství a informatika je šestisemestrové, kreditního typu; standardní délka studia včetně dvousemestrové řízené odborné praxe je tři roky.

Struktura a kombinace předmětů bakalářského studijního oboru MI umožňuje studentům získat co nejrozsáhlejší záběr a široký přehled k získání znalostí a schopností, na nichž budou moci stavět svoji další profesionální kariéru nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve studijním oboru Manažerská informatika na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci nebo v obdobných studijních oborech jiných ekonomických fakult.

Jaké jsou největší přínosy tohoto oboru?

  • Multioborové studium
  • Rozvoj soft skills
  • Řízená odborná praxe

Studium

Během studia získává student potřebné teoretické znalosti s důrazem na schopnost zvládnout dynamicky se měnící podmínky v oblasti informačních technologií a jejich aplikací, aby po absolvování dovedl tyto znalosti a zkušenosti vhodně uplatnit především v hospodářské a podnikatelské praxi. V průběhu studia je proto kladen velký důraz na rozvoj praktických dovedností a prezentačních schopností.

Výrazným prvkem studijního programu je dlouhodobá řízená praxe zařazená do III. ročníku studia, jež představuje optimální možnost k získání praktických zkušeností ve firmách a exkluzivní položku do absolventského CV.

Přehled studia v jednotlivých ročnících

I. ročník: je zaměřen na získání dobrých teoretických znalostí v základních předmětech studijního programu (informační systémy, počítače, ekonomie, podniková ekonomika, psychologie, matematika), na rozvoj dovedností studentů v oblasti komunikací a prezentací výsledků.

II. ročník: je zaměřen na získání hlubších znalostí ve vybraných předmětech a na rozvoj týmové práce. Středem zájmu jsou předměty z oblasti informatiky (základy programování, operační systém Unix), statistiky, informačních systémů. Základní jazyky oboru – angličtina nebo němčina- jsou vyučovány v I. a II. ročníku.

III. ročník: je věnován dvousemestrové odborné řízené praxi. Během této praxe je student seznámen s celkovou činností instituce a poté zařazen do pracovních týmů, kde pod vedením odborného garanta praxe řeší konkrétní úkoly. Získané zkušenosti a znalosti problematiky podniku student zpravidla využívá při dalším studiu, zejména při vypracování bakalářské práce. Bakalářské studium je završeno složením státní závěrečné zkoušky a obhajobou bakalářské práce.

Dvousemestrová řízená praxe

Dvousemestrová řízená praxe je jednou z klíčových součástí studijního oboru Manažerská informatika. Její zařazení do III. ročníku studia umožňuje zúročit a rozvinout teoretické znalosti získané při studiu prvních čtyř semestrů studijního oboru MI. Zároveň zaměření odborné praxe je východiskem pro zadání tématu bakalářského práce. Praxe lze absolvovat např. ve Škoda-Auto, a.s. Mladá Boleslav, OR-CZ, s.r.o. Moravská Třebová, Pregis, a.s. Jablonec nad Nisou, Miton, s.r.o. Jablonec nad Nisou, Siemens Business Services, s.r.o. Praha, Unicorn, a.s. Praha, atd.

Díky rozsáhlé spolupráci se zahraničními univerzitami mohou studenti absolvovat část studia či dlouhodobé odborné praxe v zahraničí.

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky, která se skládá z písemného testu z cizího jazyka (angličtina nebo němčina) a testu všeobecných studijních předpokladů. Informace k možnosti přijetí bez absolvování přijímacích zkoušek a další podrobnosti jsou dostupné na adrese www.ef.tul.cz.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří Ekonomické fakulty TUL se koná v rámci celouniverzitního dne 25. 11. 2017 a fakultního dne 8. 2. 2018 – bližší informace na adrese http://www.tul.cz/uchazeci-o-studium/dny-otevrenych-dveri.